Euroksi.fi - säännöt sekä Tietosuoja -ja Rekisteriseloste (GDPR)

Palvelun luotettavuuden ja hyvän käyttökokemuksen säilymiseksi ilmoittamisesta on laadittu seuraavat ohjeet Euroksi.fissä:

 1. Kohteen tiedoissa on käytävä selvästi ilmi kohteen todellinen kunto. Kaikki kohteen hintaan olennaisesti vaikuttavat tekijät, kuten mahdolliset havaitut viat ja vauriot on tuotava selkeästi ilmi ilmoituksessa. Ilmoituksissa ei voi käyttää ylisanoja.
 2. Ilmoitusten on oltava ulkoasultaan ja tekstiltään ns. neutraaleja; huutomerkkejä tai isoja kirjaimia ja muita tekstin korostuskeinoja on vältettävä.
 3. Ostajille/huutajille on ilmoituksessa tarjottava mahdollisuus tutustua kohteisiin paikan päällä.
 4. Ilmoittajan tulee ilmoittaa välittömästi Euroksi Oy:lle (asiakaspalvelu@euroksi.fi ), mikäli havaitsee tai epäilee vilpillistä toimintaa järjestämässään nettihuutokaupassa.
 5. Euroksi.fi palvelussa myydään tuotteet eniten tarjoavalle. Ilmoittajan tulee asettaa kohteen lähtöhinta siten, että kaupan toteutuminen on mahdollista jo ensimmäisen tarjouksen jälkeen.
 6. Huutokaupan kohde ei voi samanaikaisesti olla myynnissä muissa verkkohuutokauppapalveluissa.
 7. Kaikki tarjoukset nettihuutokauppakohteesta on tehtävä Euroksi.fi -palveluun. Tarjousten vastaanottaminen palvelun ulkopuolella on kielletty. Mikäli ilmoittaja tarjoaa ostajalle/huutajalle mahdollisuuden tehdä tarjouksen nettihuutokauppakohteeseen esim. toimitiloissaan, tulee kyseinen tarjous kirjata Euroksi.fi –palveluun. Järjestelmän ylläpitäjä kirjaa tarjouksen ostajan puolesta järjestelmään ostajan kirjallisen pyynnön perusteella (pyyntö tulee toimittaa s-postitse osoitteeseen asiakaspalvelu@euroksi.fi ).
 8. Nettihuutokauppailmoituksessa ei voi markkinoida muuta kuin kyseistä huutokaupan kohteena olevaa tuotetta. Esimerkiksi linkittäminen omaan verkkokauppaan tai verkkohuutokauppapalveluun on kielletty.
 9. Ilmoittajan tai myyjän lähipiirin tekemät tarjoukset ilmoittajan kohteisiin on ehdottomasti kielletty. Asiakkaan tulee myös huolehtia siitä, että mahdollinen myyjänä toimiva kolmas osapuoli on tietoinen lähipiiritarjouskiellosta.
 10. Nettihuutokauppaa ei voi jatkaa missään muodossa huutokaupan päätyttyä Euroksi.fi  palvelun ulkopuolella. Mikäli kohteen korkein tarjous on hylätty ja kohteeseen kohdistuu kiinnostusta nettihuutokaupan päätyttyä, huutokauppa on uusittava Euroksi.fissa.
 11. Nettihuutokaupan peruminen ensinmäisen  tarjouksen jälkeen ei ole mahdollista. "Myydään eniten tarjoavalle”.
 12. Ilmoittajan vastuulla on asettaa lähtöhinta siten, että kaupan toteutuminen on mahdollista jo ensinmäisen tarjouksen jälkeen.
 13. Lunastamaton huuto aiheuttaa kaupan purkautumisen 14 vuorokauden kuluttua huutokaupan päättymisestä. 

Mikäli teillä on kysyttävää, voitte aina olla yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@euroksi.fi, josta yhteydenottonne ohjataan tarvittaessa eteenpäin.


Tietosuoja- ja rekisteriseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen Tietosuoja- ja rekisteriseloste

1 REKISTERINPITÄJÄN NIMI JA YHTEYSTIEDOT

Euroksi Oy(”Euroksi ”)

Kunnanpellontie 37

45700 Kuusankoski

Yhteyshenkilö:
Kai Pekander
+358 50 4411950
euroksioy@gmail.com

2 REKISTERIN NIMI

Euroksi.fi -verkkopalvelun käyttäjärekisteri.

3 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA KÄSITTELYN PERUSTEET

3.1 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Euroksi.fi on Euroksi n omistama ja ylläpitämä huutokaupanomainen verkkopalvelu (”Palvelu”). Euroksi , ja tietyissä tilanteissa sen kanssa samaan konserniin kulloinkin kuuluvat yhtiöt sekä yhteistyökumppanit, käsittelevät rekisterin sisältämiä henkilötietoja:

 •  
 • Asiakkuuteen ja oikeutettuun etuun perustuvan suhteen perustamiseen, hoitamiseen ja ylläpitoon (kuten asiakaskirjeiden ja muiden asiakkuuteen perustuvien tiedotteiden lähettäminen sähköisesti ja muilla tavoin, reklamaatioiden käsittely jne.); 
 • Palvelun tuottamiseen, missä yhteydessä henkilötietoja voidaan antaa myös muille Palvelun käyttäjille siltä osin kuin on tarpeen Palvelussa tehtyjen kauppojen toteuttamiseksi ostajan ja myyjän välillä ja kaupan kohteen toimittamiseksi ostajalle; 
 • Laskutus- ja perintätarkoituksiin; 
 • Suoramarkkinointiin (ml. sähköisesti, mikäli käyttäjä on tähän antanut suostumuksensa), profilointiin, palveluiden personointiin sekä markkinointiin ja mainontaan (mukaan lukien näiden kohdentamiseen); 
 • Väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkimiseen; 
 • Euroksi n liiketoiminnan ja Palvelun toimintojen suunnitteluun, kehittämiseen ja analysointiin 
 • Anonymisoidussa muodossa Euroksi n liiketoiminnan ja Palvelun kehittämiseen ja analysointiin sekä petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseen ja tutkimiseen.

Euroksi lla ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus luvan- ja kiellonvaraisesti käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimuksia varten) henkilötietolainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietoja voidaan käsitellä Euroksi n kanssa samaan konserniin kulloinkin kuuluvissa yhtiöissä soveltuvan henkilötietolainsäädännön mukaisesti.

3.2 Käsittelyn perusteet

Euroksi  käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolainsäädännön mukaisilla perusteilla. Rekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu erityisesti:

 •  
 • Palvelun käyttöä koskevaan sopimussuhteeseen Euroksi n ja palvelun käyttäjän välillä; 
 • Palvelun käyttäjän antamaan suostumukseen silloin kun hän on antanut suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin; 
 • Euroksi n tai sen kanssa samaan konserniin kulloinkin kuuluvan yhtiön tai yhteistyökumppanin oikeutettuun etuun etenkin silloin kun henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella tai suoramarkkinointitarkoituksissa.

4 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin talletetaan Palvelun käyttäjäksi rekisteröityneiden henkilöiden (”Käyttäjä”) henkilötietoja. Rekisteri voi sisältää Käyttäjästä seuraavia tietoja:

 •  
 • Käyttäjän perustiedot, kuten koko nimi, osoitetiedot, syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite; 
 • Jos Käyttäjä tunnistautuu yrityskäyttäjänä talletetaan lisäksi Käyttäjän edustaman yrityksen nimi ja y-tunnus sekä laskutustiedot, minkä lisäksi talletetaan luottotietojen tarkastuksen yhteydessä saatavat tiedot; 
 • Kaupanteko Palvelussa edellyttää, että Käyttäjä tunnistautuu TUPAS-varmennepalvelun kautta, jolloin rekisteriin talletetaan tunnistautumisen yhteydessä saatavat tiedot, eli Käyttäjän nimi, syntymäaika ja sukupuoli sekä henkilötunnus yksisuuntaisesti salatussa muodossa (henkilötunnus ei ole Euroksi n tunnistettavissa).

Edellä mainittujen henkilötietojen antaminen on tarpeen Palvelun käyttöä koskevan sopimuksen tekemiseksi ja kaupanteon toteuttamiseksi ostajan ja myyjän välillä. Mikäli Käyttäjä ei anna edellä mainittuja tietoja, Euroksi  ei voi tehdä Palvelun käyttöä koskevaa sopimusta Käyttäjän kanssa.

Rekisteriin talletetaan lisäksi Käyttäjästä seuraavat tiedot:

 •  
 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot; 
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteet ja palvelut, niiden avaus-, ja irtisanomispäivä, palvelun myyjätiedot ja viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot; 
 • Käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot; 
 • Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot; 
 • Mielenkiinnon kohteet ja muut Käyttäjän itse antamat tiedot; 
 • Tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot, segmentointitiedot personointia varten.

Rekisteriin voidaan lisäksi tallettaa Käyttäjän Palvelun käyttöön perustuen evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla saatavaa ns. havainnoitua tietoa. Havainnoidun tiedon keräämisessä ja käsittelyssä Euroksi  hyödyntää myös sen Palvelun tuottamiseen osallistuvia yhteistyökumppaneita. Havainnoidun tiedon keräämisestä ja käsittelystä on kerrottu tarkemmin kohdassa 7.

5 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot saadaan pääsääntöisesti Käyttäjältä itseltään Palveluun rekisteröitymisen yhteydessä ja tietoja päivitetään pääsääntöisesti Käyttäjiltä itseltään saatujen tietojen perusteella. Tietoja voidaan myös saada TUPAS-varmennepalvelun kautta, Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä ja Postin osoitetietojärjestelmästä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä, samoin kuin Euroksi n yhteistyökumppaneilta ja muilta Palvelun tuottamiseen osallistuvilta tahoilta siltä osin kuin näillä on oikeus luovuttaa tietoja Euroksi lle. Tietoja saadaan myös Palvelun käytön yhteydessä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

6 TIETOJEN LUOVUTUKSET JA SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Euroksi  voi luovuttaa Käyttäjän henkilötietoja Euroksi n valituille yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksia ja muita perusteltuja käyttötarkoituksia, kuten mielipide- ja markkinatutkimuksia sekä etämyyntiä varten. Jos Käyttäjä on kieltänyt henkilötietojensa käytön näihin tarkoituksiin, Euroksi  ei luovuta tietoja. Käyttäjän henkilötietoja voidaan kuitenkin aina luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön tai muun Euroksi a velvoittavan viranomaisen ohjeen tai määräyksen perusteella.

Henkilötiedot voidaan myös luovuttaa liiketoimintasiirron tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä luovutuksensaajana olevalle yhtiölle.

Käyttäjän henkilötietoja voidaan siirtää EU:n/ETA:n ulkopuolelle esimerkiksi Palvelun teknisen toteutuksen niin edellyttäessä. Euroksi  on huolehtinut siitä, että tällaiset siirrot toteutetaan ainoastaan tietosuojalainsäädännön edellyttämien vaatimusten mukaisesti, esimerkiksi käyttämällä palveluntarjoajia, jotka säilyttävät henkilötietoja maissa, joiden Euroopan komissio on todennut tarjoavan riittävän tietosuojan tason, Euroopan komission mallilausekkeita käyttäen tai EU:n ja USA:n Privacy Shield -järjestelyn nojalla (jos kyseessä on siirto USA:han).

7 EVÄSTEIDEN JA VASTAAVIEN TEKNIIKOIDEN KÄYTTÖ

Euroksi  käyttää Palvelussa evästeitä (ns. cookie) ja muita vastaavia Palvelun käytön seurannan mahdollistavia tekniikoita, joiden avulla Euroksi  seuraa kävijäliikennettä, Palvelun eri ominaisuuksien käyttöä sekä muuta Käyttäjän vuorovaikutusta Palvelun kanssa. Näiden tekniikoiden kautta saatavia tietoja käytetään Palvelun laadun parantamiseen, Palvelun operointiin, käytön analysointiin ja käyttäjäkokemuksen personointiin (mm. sisällön kohdentaminen).

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla Euroksi  voi tunnistaa Palvelussa vierailevat eri selaimet. Ainoastaan evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Euroksi  ei saa evästeen avulla tietoonsa esim. Käyttäjän nimeä, sähköpostiosoitetta tai vastaavaa yksilöintitietoa. Jos käyttäjä on kuitenkin kirjautunut Palveluun, Euroksi  voi myös yhdistää Käyttäjästä havainnoituja tietoja käyttäjän antamiin henkilötietoihin.

Käyttäjän käytön perusteella havainnoidut tiedot käsittävät mm. seuraavia tietoja:

 •  
 • palvelussa suoritetut toimet, kuten vierailut tietyllä sivulla 
 • vierailun ajankohta, toistuvuus ja kesto 
 • selaimen tyyppi ja käyttöjärjestelmä 
 • laitteen tyyppi, kuten tietokone tai mobiililaite 
 • IP-osoite 
 • istunnon aika ja kesto 
 • näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä 
 • yksilöllinen tunniste, kuten eväste- tai laite-ID 
 • vuorovaikutus viestinnän kanssa, kuten se, onko asiakas klikannut hänelle lähetettyä sähköpostia 
 • muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

Euroksi n ns. ensimmäisen osapuolen evästeiden lisäksi Palvelussa käytetään ns. kolmannen osapuolen evästeitä. Nämä kolmannet osapuolet voivat olla esim. mittaus-, seuranta- ja muiden analytiikkapalveluiden tarjoajia, joiden palveluita Euroksi  käyttää Palvelussa markkinoinnin ja sisällön kohdentamiseen ja muuhun käyttäytymistiedon keräämiseen. Kolmannen osapuolen evästeet ovat aina kyseisen palveluntarjoajan kulloinkin noudattamien eväste- ja tietosuojakäytäntöjen alaisia, eikä Euroksi  voi vaikuttaa näiden käytäntöjen sisältöön. Käyttäjällä on mahdollisuus estää käyttäytymistietojen kerääminen kolmansien osapuolten toimesta Palvelun osalta täällä:

Käyttäjällä on mahdollisuus vaikuttaa evästevalintoihin käyttämänsä selaimen asetuksista. Evästeiden estäminen voi kuitenkin johtaa siihen, etteivät Palvelun kaikki ominaisuudet ole käytettävissä. Lisäksi tyhjentämällä evästeet selaimelta säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa yksilöivää tunnistetta, jolloin aiempaan tunnisteeseen liittyvä profiili nollautuu. Lisätietoja evästeistä ja niiden estämisestä saat sivustoilta www.youronlinechoices.eu/fi sekä www.aboutcookies.org.

8 KÄYTETYT SUOJAKEINOT JA TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

8.1 Rekisterin suojakeinot

Rekisteri on sähköisessä muodossa ja sijaitsee Euroksi n hallinnoimalla, palomuurein ja muilla teknisillä suojakeinoilla suojatulla kolmannen osapuolen ylläpitämällä palvelimella. Rekisteriin myönnetään pääsy vain sellaisille Euroksi n työntekijöille ja muille sen puolesta toimiville henkilöille, joilla on tehtäviensä vuoksi tarve käsitellä henkilötietoja. Euroksi  on huolehtinut siitä, että tällaiset henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvoitetta.

8.2 Tietojen säilytysaika

Euroksi  säilyttää henkilötietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin Käyttäjä on rekisteröitynyt Palvelun käyttäjäksi. Euroksi  poistaa Käyttäjän henkilötiedot, mikäli Käyttäjä pyytää käyttäjätilinsä poistamista.

Käyttäjästä voidaan tämän ajan jälkeenkin säilyttää nimi, puhelinnumero, postiosoite sekä sähköpostiosoite suoramarkkinointitarkoituksia varten, paitsi jos Käyttäjä on vastustanut suoramarkkinointia, jolloin Euroksi  poistaa tiedot rekisteristä. Tarpeellisia henkilötietoja voidaan kuitenkin aina säilyttää siltä osin ja niin kauan kuin on tarpeen Euroksi a velvoittavan lainsäädännön tai viranomaisten päätösten noudattamiseksi.

Väärinkäytösten estämiseksi Käyttäjästä voidaan kuitenkin säilyttää anonyymissä tai yksisuuntaista salausta käyttäen salatussa muodossa tunniste, jota ei kuitenkaan voida Euroksi n tai kenenkään muun toimesta palauttaa yksittäisen Käyttäjän tunnistavaan muotoon.

9 REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Käyttäjällä on oikeus kulloinkin soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti:

 •  
 • Saada pääsy Euroksi n käsittelemiin henkilötietoihinsa ja tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu; 
 • Vaatia henkilötietojensa korjaamista, täydentämistä tai poistamista, jos tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita taikka muuttaa, täydentää tai poistaa itse tietojaan Palvelussa; 
 • Kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai profilointiin, sekä vaatia käsittelyn rajoittamista ja siirtää tietonsa järjestelmästä toiseen; 
 • Peruuttaa Euroksi lle antamansa suostumukset siltä osin kuin henkilötietojen käsittely on joiltain osin perustunut suostumukseen, tämän kuitenkaan vaikuttamatta ennen suostumuksen peruuttamista tehtyjen toimien lainmukaisuuteen.

Yllä mainittuihin oikeuksiin liittyvät pyynnöt tulee toimittaa:

Sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@euroksi.fi taikka kirjallisesti osoitteeseen Euroksi  Oy, Pohjoistie 2, 45700 Kuusankoski.

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojaselosteen tai kulloinkin voimassaolevan tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi


Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor